Vol 5, No 1 (2023)

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 5

Table of Contents

cover

cover cover

content

content content

Articles

นนทพัทธ์ ยั้งประยุทธ์, ณรงค์ กุลนิเทศ
1-7
ปริฉัตร ปักษี, บุษบามินตรา ดิฐประวรรตน์, เจมส์ พึ่งผล
8-15
วิไลนุช โชคถาวรเจริญ, วรากร โกศัยเสวี, สิริลักษณ์ ดุสิตสิทธิพร, สุคนธา ศิริ
16-23
อนวัช ทิพย์ประเสริฐ, สุกิจ ยินดีสุข
24-31
เอกสิษฐ์ ภูพิชฏาณัฏฐ์, สิรินทิพย์ ชัยชโลทรกุล, ทวี สายวิชัย
32-38
กณิศ สงวนวงศ์, อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์, สุภกร ตันวราวุฒิชัย
39-46
คทาธร ดำรงศิริกูล
47-55
จิรัฏฐ์ โสดา, ชยุต ภวภานันท์กุล
56-62
จิราวรรณ ลาดนาเลา, พอดี สุขพันธ์
63-70
เจนจิรา คูณทวี, พอดี สุขพันธ์
71-78
ฉัตรแก้ว โกลากิจ, บรรดิษฐ พระประทานพร
79-88
ชนาธิป วัชรกมล, บรรดิษ พระประทานพร
89-95
ชวิศา ทัพใหญ่, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ศริญญา ไล้สวัสดิ์ สุทธรัตนกุล
96-103
ชาคริตส์ ปานผ่อง, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
104-110
ณัฐณิชา สมฤทธิ์, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว
111-121
นันท์วภัส ชัยเลิศวราภัทร์, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล
122-129
เนติรัตน์ เทียนไทย, สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์, วิชชาญา ปานาผล
130-137
ปรางค์ใจ ช่วยบุญนาค, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ภาณุ บุญสมบัติ
138-145
ปริมปภัสร์ หิรัญพงษ์เลิศ, จรัชวรรณ จันทรัตน์
146-154
ณิชาภัทร บุญรัตน์, ซอฟวาน สะตอปา, ตอริก หมาดจามัง
155-162
ภัทรานิษฐ์ สุวรรณรัตน์, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ศริญญา ไล้สวัสดิ์ สุทธรัตนกุล
163-169
วรรณลักษณ์ รู้อยู่, วรรณรพี บานชื่นวิจิตร
170-176
วริศรา อเนกธนานนท์, สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์
177-184
ศรัญญา ต่อทับ, อริสรา เสยานนท์
185-192
ศรัญญา หนูนาค, ชยุต ภวภานันท์กุล
193-201
ศรัณยา วิบูลวัชร, อลงกรณ์ คูตระกูล
202-210
ศริณยา บุญสิทธิ์, อริสรา เสยานนท์
211-219
สุภัททา พูลบุญ, วรินทร์ วงษ์มณี
220-226
สุภาวดี สุทธิรักษ์, สมนึก เลิศแก้ว
227-234
เหมชาติ สุวพิศ, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล
235-242
อรนิชา เปลี่ยนขำ, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ภาณุ บุญสมบัติ
243-251
อรพิน ทรัพยากร, บรรดิษฐ พระประทานพร
252-260
อรอูรา ครุฑมณี
261-268
อริสา โตเครือ
269-277
อุษณีย์ พัฒโน ภัทรปีติกุล, ณิชาภัทร บุญรัตน์, จิดาภา พงษ์สุวรรณ์, สุนิสา ช่วยเมือง
278-285
Tang FuLin, พัชรินทร์ บูรณะกร
286-293
LIUPING QIN, ธีรโชติ เกิดแก้ว
294-303
Lin Minxin, พัชรินทร์ บูรณะกร
304-310
Ruixue Hu, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
311-318
Li Ruiyan, รัชนีพร ศรีรักษา
319-326
Qin Shuting, พัชรินทร์ บูรณะกร
327-334
Xiang xiao, วีระ วีระโสภณ, ธนา กิติศรีวรพันธุ์
335-344
Yanmi Wang, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
345-353
Lu YongPing, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ
354-361
กรกนก ปาติปา, อนันตชัย เอกะ, จีรศักดิ์ มีสุขสบาย
362-370
ชริยากรณ์ สายบุญเจียม
371-377
ชัชญากา อมรบุญชัย, นธกฤต วันต๊ะเมล์
378-384
ชูเกียรติ เมฆขยาย, สุภาภรณ์ ศรีดี, หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล
385-394
ญาณิศา เรืองฤทธิ์, วีระ วีระโสภณ
395-402
ณภัค โรจน์รุ่ง, หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล, วิทยาธร ท่อแก้ว
403-410
ณัฏฐากูร กาลเขว้า, นธกฤต วันต๊ะเมล์
411-419
ณัฐรินทร์ ชูมาก, นัทนิชา โชติพิทยานนท์
420-427
ณิชาภา เจริญรัตน์, กนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้
428-435
ธนพร งามกนก, นนทพัทธ์ ผาแก้ว, ดลฤดี ศรีมันตะ, กำพล ดวงพรประเสริฐ
436-443
ทรงศักดิ์ แซ่เจว
444-450
ธัชวรรณ คณะรัฐ, นภาศรี สุวรรณโชติ
451-457
ธีรพงศ์ อินมี
458-466
นพรัตน์ กาวิโล, วีระ วีระโสภณ
467-472
นริศ บุญญานุพงศ์, ชวนีย์ พงศาพิชณ์
473-482
นัธฐ์นัชชา สินเจริญเอก, วีระ วีระโสภณ
483-490
นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม, วีระ วีระโสภณ
491-498
ประทุมทอง ไตรรัตน์, ชูขวัญ รัตนพิทักษ์ธาดา, ประภาพร จันทรรัศมี, สิริยากร กองทอง, เศกสรร สกนธวัฒน์, อาทิพย์ สอนสุจิตรา
499-507
ปราโมทย์ โฮมแพน, ปทิตตา อัคราธนกุล
508-514
ปวัน สุขอิ่ม, วีระ วีระโสภณ
515-526
ปิยะ สีดอกบวบ, วีระ วีระโสภณ
527-540
พงษ์สุระ คู่พงศกร, วีระ วีระโสภณ
541-547
พรเพ็ญ อ้นประวัติ, วีระ วีระโสภณ
548-555
พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์, วีระ วีระโสภณ
556-561
พัชรี นิลมานนท์, หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล, สุภาภรณ์ ศรีดี
562-568
เกรียงศักดิ์ แดงประเสริฐ, ชนัดดา เพ็ชรประยูร
569-577
พีรพัฒน์ ตันเจริญ
578-586
เมธวัจน์ อภิพัฒน์ชุติโชติ, วีระ วีระโสภณ, บัว ศรีคช
587-593
เมธาวี ดวงสวัสดิ์, อังค์วรา เหลืองนภา
594-600
คณาธิป ทองรวีวงศ์
601-610
รังสฤษฎ์ เรียนทอง, วัลลภ รัฐฉัตรานนท์
611-617
รุจิรัตน์ จันทะคุณ, นัทนิชา โชติพิทยานนท์
618-625
วรพล หิตามาตา, สิริกร อมฤตวาริน, กีรติ บุญเจือ
626-631
วิสะรุต อิ่มเอิบ, สุภาวดี โพธิเวชกุล
632-639
วีรภัทร อารีรอบ, วีระ วีระโสภณ
640-645
ศศิกานต์ ขาวเสน, ญาณิศา กังสุกุล, อังค์วรา เหลืองนภา
646-652
ศิริเกษ แซ่ฟุ้ง, วีระ วีระโสภณ
653-659
สาริยา ใคลคลาย, อรพรรณ ขุนเจริญ, จิรภัทร ภู่ขวัญทอง
660-667
สุชัญญา พงศ์เตรียง, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อังค์วรา เหลืองนภา
668-675
สุมลณาฏ จีรปีติกุล, วรวัฒน์ วรวัฒน์ จรดล
676-682
โสภิดา ขาวหนูนา, สิรภพ คงกระโทก, มนัสนันท์ อินทรายุทธ
683-690
หทัยชนก วีสกุล, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
691-698
อภิชญา พาสังข์, วีระ วีระโสภณ
699-706
Sun Mengtao, Nantiya Noichun
707-715
กนกศักดิ์ ทินราช, วิภาดา ประสารทรัพย์
716-724
กาญจนา เจริญสุข, นันทิยา น้อยจันทร์
725-731
การัณยภาส สัมดี, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
732-739
เกรียงไกร บุตะเคียน, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
740-749
เขมจิรา อยู่เจริญ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
750-756
จันทร์ธิมา สุตะคาน, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
757-763
จีรารัตน์ ณ น่าน, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
764-770
จุฑามาศ จุมปู, ธดา สิทธิ์ธาดา
771-778
เจนณลี ยศไชยวิบูลย์, วิภาดา ประสารทรัพย์
779-785
ฉัฐญา ละม้ายแข, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
786-792
ชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ, ธดา สิทธิ์ธาดา
793-799
ชวิศา โต๊ะทอง, วิภาดา ประสารทรัพย์
800-807
ชัญญานุช ประครองใจ, นันทิยา น้อยจันทร์
808-815
ชัยรัตน์ ลีจ้อย, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
816-822
ชานนท์ ศุภเลิศ, นันทิยา น้อยจันทร์
823-830
ณัฏฐ์นรี ละม้ายแข, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
831-838
ณัฐวรา วงษ์ศรีแก้ว, ธดา สิทธิ์ธาดา
839-845
ทัตพิชา เพ็ญศิริ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
846-854
ธีรชัย เปล่งชัย, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
855-861
เบญจ์ กิติคุณ
862-869
เบญจรัตน์ เบญจรัตน์, ธดา สิทธิ์ธาดา
870-877
ปกีร์ญา กองคำ, ธดา สิทธิ์ธาดา
878-887
ปภัสชนก น้อยลา, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
888-896
ปรียาภัทร ผายพิมพ์, นันทิยา น้อยจันทร์
897-905
ปวีณา พริ้งเพราะ, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
906-916
ปวีณา พลพาลสังข์, ธดา สิทธิ์ธาดา
917-924
พรจิรา เสือประดิษฐ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
925-932
พรพิมล เชื้อพนม, วิภาดา ประสารทรัพย์
933-941
พิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
942-949
พิมพ์ประไพ ดวงบุบผา, เตือนใจ เตือนใจ ดลประสิทธิ์
950-958
ภัทรลดา เกิดกำไร, นันทิยา น้อยจันทร์
959-968
ภัทรวดี สีระบุตร, วิภาดา ประสารทรัพย์
969-976
มนันญา พลซา, วิภาดา ประสารทรัพย์
977-985
รุ่งโรจน์ ศรีสังข์, นันทิยา น้อยจันทร์
986-993
วรรรณนิศา นนทศักดิ์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
994-1004
วราจินต์ สุนทรายน, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว
1005-1012
วรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล, นันทิยา น้อยจันทร์
1013-1021
จักรกฤษณ์ ศรีดาจันทร์, วิภาดา ประสารทรัพย์
1022-1031
จีรวัฒน์ รำไพ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1032-1048
สร้อยสุดา ศุภมาตย์, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว
1041-1048
สอลีห๊ะ หลีแจ้, สุทธิพงศ์ บุญผดุ
1049-1058
สุกานดา อินทร์แพทย์, ธดา สิทธิ์ธาดา
1059-1067
สุดา โลมากิจ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
1068-1078
สุดารัตน์ ดังชัยภูมิ, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1079-1086
สุธิตา บุญศรี, นันทิยา น้อยจันทร์
1087-1095
สุนารี ตรีวิเชียร, นันทิยา น้อยจันทร์
1096-1104
สุภัตรา สกุลแก้ว, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว
1105-1112
สุรเชษฐ์ วงษ์จำปา, เตือนใจ ดลประสิทธิ์
1113-1120
อธิพล อรัญเขตคาม, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1121-1130
อภิสรา ดาวกระจาย, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1131-1138
อัจฉราภรณ์ ภิมาลย์, นันทิยา น้อยจันทร์
1139-1147
อาภาพร รันคำภา, สุทธิพงศ์ บุญผดุง
1148-1156
อุลัยวรรณ เทนสุนา, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์
1157-1165
ปฎิพัทธ์ กาญจนานุรักษ์, พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์, กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี, ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์
1166-1176