คำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในอีเมลทางธุรกิจ

ศศิกานต์ ขาวเสน, ญาณิศา กังสุกุล, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


อีเมลเป็นหนึ่งในช่องทางการติดต่อสื่อสารที่สำคัญของบริษัทและองค์กรต่างๆ ภาษาที่ใช้ในการเขียนอีเมลจึงมีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากสามารถสะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพและภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กรนั้นๆได้ ผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญและประโยชน์ของคำศัพท์ โดยเฉพาะคำปรากฏร่วม (collocation) ที่สามารถพบเจอได้บ่อยในการเขียนอีเมล งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำปรากฏร่วม ในอีเมล 7 ประเภทและคำปรากฏร่วมที่พบบ่อยในอีเมลแต่ละประเภท โดยใช้โปรแกรม AntConc (เวอร์ชัน 4.1.1) เป็นเครื่องมือหลักในการระบุคำปรากฏร่วมที่พบบ่อย ผลการศึกษาพบการใช้คำปรากฏร่วมที่หลากหลายและแตกต่างกันในอีเมลแต่ละประเภท


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**