พฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการใช้บริการของสายการบิน Air Asia ของไทยหลังวิถีปกติใหม่

นพรัตน์ กาวิโล, วีระ วีระโสภณ

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวไทยที่มีต่อการใช้บริการของสายการบิน Air Asia ของไทยหลังวิถีปกติใหม่” โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ส่วนใหญ่มีเพศหญิงอายุ 18-35 ปี สถานภาพโสด มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้ต่อเดือน 10,000-20,000 บาท ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียบินภายในประเทศมากที่สุด ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านการบริการของเจ้าหน้าที่/บุคคลกรภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านช่องทางจำหน่ายภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านเวลาภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านราคาโปรโมชั่นภาพรวมอยู่ในระดับมาก  ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านยานพาหนะภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจผู้ใช้บริการสายการบินแอร์เอเชียหลังวิถีปกติใหม่ ด้านความน่าเชื่อถือภาพรวมอยู่ในระดับมาก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**