การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอพพลิเคชัน Grab Food ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล

ศิริเกษ แซ่ฟุ้ง, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอพพลิเคชัน Grab Food ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาคือ 1)เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอพพลิเคชัน Grab Food ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจการใช้บริการสั่งอาหารเดลิเวอรี่ ผ่านแอพพลิเคชัน Grab Food ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครฯและปริมณฑล จำนวน 200 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ ผลการศึกษา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 21-30 และเป็นนักเรียนนักศึกษา มีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท ด้านพฤติกรรมการและความพึงพอใจในการใช้แอพพลิเคชั่น Grab Food ส่วนใหญ่ใช้บริการในช่วงเวลา 12.01-16.00 น. และมีค่าใช้จ่ายต่อครั้งอยู่ที่ 101-200 บาท มีการค้นหาเมนูบนแอพพลิเคชั่นได้สะดวก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**