การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา

ปวีณา พลพาลสังข์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


โรงเรียน คือสถานที่ที่ให้ความสำคัญในการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ล้วนต้องมีแบบแผนการทำงานเพื่อให้การบริหารงานในโรงเรียนเป็นไปตามทิศทางที่ตั้งไว้ สิ่งสำคัญที่สุดก็คือ หลักสูตรแกนกลางของสถานศึกษา และผู้บริหารที่จะต้องนำความรู้ความสามารถที่มีอยู่มาใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน เพื่อให้ตรงตามจุดมุ่งหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรแกนกลางสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**