การสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ : กรณีศึกษา เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

LIUPING QIN, ธีรโชติ เกิดแก้ว

Abstract


งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการสืบทอดและการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร โดยใช้วิธีวิจัยเอกสารและการเก็บข้อมูลภาคสนามแล้วนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะในเขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร ยังคงสืบทอดวิถีชีวิตตามที่บรรพบุรุษของตนปฏิบัติมาใน 4 ด้าน ได้แก่ (1) ด้านการดำเนินชีวิตทั้งการแต่งกาย การใช้ภาษา อาหารการกิน การประกอบอาชีพ และการรักษาโรค (2) ด้านประเพณีทั้งประเพณีเกี่ยวกับชีวิตและประเพณีทางสังคม (3) ด้านศาสนาและความเชื่อ (4) ด้านศิลปะและหัตถกรรมพื้นบ้าน แต่พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในทุกด้าน บางอย่างมีแนวโน้มที่จะหายไป เช่น ภาษา และวิถีชีวิตบางอย่างได้ขาดหายไป ได้แก่   ที่อยู่อาศัยและประเพณีงานศพที่ทำตามคติของคนในพื้นที่เป็นหลัก โดยสาเหตุหลักของการเปลี่ยนแปลงมาจากปัจจัยทางสังคมที่ทำให้คนกลุ่มนี้จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อการอยู่รอด

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**