อนุภาคในนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้า มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่แปลเป็นภาษาไทย

Lu YongPing, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอนุภาคที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้า ผู้วิจัยใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยศึกษาวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการวิเคราะห์ตัวบทนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้าจากหนังสือรวมนิทานพื้นบ้านชนเผ้าว้า ผลการศึกษาพบว่า อนุภาคที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านชนเผ่าว้าแบ่งได้เป็น 3 ประเภทใหญ่ ได้แก่ อนุภาคตัวละคร อนุภาควัตถุสิ่งของ และอนุภาคเหตุการณ์ สอดคล้องกับทฤษฎีอนุภาคนิทานพื้นบ้านของ สติธ ทอมป์สัน ซึ่งทั้งสามอนุภาคนี้ทำให้เห็นลักษณะสังคมเผ่าว้าในด้านการยึดมั่นคุณธรรม ได้แก่ การทำความดี ความกล้าหาญ กตัญญูรู้คุณ การเสียสละ นับถือวีรบุรุษ ด้านลักษณะพื้นที่อยู่อาศัย อาศัยอยู่บริเวณหุบเขา เป็นกลุ่มชนเผ่าที่พึ่งพาธรรมชาติโดยเฉพาะทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ด้านความเชื่อ มีความเชื่อที่เกี่ยวกับธรรมชาติ ความเชื่อเรื่องการทำนาย และความเชื่อเทพเจ้าเป็นสำคัญ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**