การประยุกต์ใช้รูปแบบระบบราชการ ในการบริหารสถานศึกษา

สุธิตา บุญศรี, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความวิชาการฉบับนี้นำเสนอเรื่องระบบราชการ (Bureaucracy) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาดังนี้ 1) เพื่อศึกษารูปแบบระบบราชการ (Bureaucracy) ในการบริหารสถานศึกษา 2) เพื่อการนำรูปแบบระบบราชการ ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารสถานศึกษา เพราะระบบราชการเป็นกลไกที่สำคัญของการบริหารประเทศ เริ่มมีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบราชการ เพื่อรูปแบบที่สำคัญในการบริหารและจัดการทรัพยากรให้สอดคล้องกับสังคมปัจจุบัน เพื่อให้พร้อมรับมือกับสถานการณ์วิกฤตการณ์ในสังคม เนื่องจากระบบราชการเป็นระบบที่มีขอบเขตภารกิจกว้างขวางและผูกพันกับวิถีชีวิตของประชาชนในทุกสาขาอาชีพ
ซึ่งในส่วนของการศึกษาก็สามารถนำแนวคิดของระบบราชการมาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิดคุณค่าอย่างสูงสุด
เนื่องด้วยเป็นองค์การขนาดใหญ่ที่จำเป็นจะต้องมีการบริหารจัดการที่เป็นระเบียบแบบแผน ซึ่งระบบราชการ (Bureaucracy) จะก่อให้เกิดความวิวัฒน์ในการบริหารจัดการในองค์การเพิ่มมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**