ความเชื่อและพิธีกรรมของศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยน : กรณีศึกษาตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต

Yanmi Wang, จันทร์สุดา ไชยประเสริฐ

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเชื่อและพิธีกรรมของศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยน ในตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้วิธีเก็บข้อมูลแบบวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) พบว่าศาลเจ้าจีนฮกเกี้ยนในตำบลตลาดเหนือที่มีประวัติยาวนานเกิน 100 ปีมีจำนวน 4 แห่ง จากการศึกษาศาลเจ้าทั้ง 4 แห่งปรากฏความเชื่อเรื่อง สุขภาพ ความรัก โชคลาภ การงาน ขอบุตร ขอชื่อ แก้ปีชง และความปลอดภัย ส่วนพิธีกรรมมีปรากฏทั้งหมด 5 พิธีกรรม คือ พิธีกรรมในเทศกาลตรุษจีนกับเทศกาลหยวนเซียว พิธีกรรมในเทศกาลเซียวโบ้ยพ้อ (พ้อต่อ) พิธีกรรมในเทศกาลไหว้พระจันทร์ พิธีกรรมในเทศกาลถือศีลกินผัก และพิธีกรรมในเทศกาลแซยิด จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องกับศาลเจ้าได้ทราบว่าความเชื่อและพิธีกรรมดังกล่าวมีมาตั้งแต่ชาวจีนฮกเกี้ยนรุ่นแรกที่อพยพมาตั้งรกรากในภูเก็ตและยังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งผู้วิจัยถือว่าความเชื่อและพิธีกรรมที่มีอยู่จนถึงปัจจุบันนั้นเป็นการแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของชาวฮกเกี้ยนที่เข้มแข็งและเชื่อว่าคงสืบทอดต่อไปอีกยาวนาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**