การใช้สื่อเพื่อส่งเสริมการออมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ธีรพงศ์ อินมี

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) การใช้สื่อดั้งเดิมเพื่อส่งเสริมการออมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง และ 2) การใช้สื่อใหม่เพื่อส่งเสริมการออมของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เลือกผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจงจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 5 ปี จำนวน 25 คน ประกอบด้วย (1) คณะกรรมการรุ่นก่อตั้ง 5 คน (2) สมาชิกรุ่นแรก 5 คน (3) สมาชิกรุ่นกลาง 5 คน (4) สมาชิกรุ่นล่าสุด 5 คน (5) ประชาชนที่ไม่เป็นสมาชิก 5 คน เครื่องมือการวิจัย คือ แบบสัมภาษณ์เชิงลึกแบบมีโครงสร้าง และแบบสนทนากลุ่ม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการสร้างข้อสรุปเชิงพรรณนาความ ผลการวิจัยพบว่า 1) สถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง ใช้สื่อดั้งเดิมเป็นหลักในการสื่อสารกับกลุ่มสมาชิก ประกอบด้วย (1) แผ่นพับ วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับหน่วยงาน และข้อมูลรายละเอียดที่เกี่ยวกับการออมเงินและแนวทางการกู้เงินประเภทต่าง ๆ ของสถาบันการเงินชุมชน เนื้อหาแผ่นพับประกอบด้วย วิสัยทัศน์องค์กร คณะกรรมการ คำขวัญ ประวัติความเป็นมา ข้อมูลเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ สวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก คุณสมบัติการเป็นสมาชิก  ธุรกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงิน และวัน เวลา เปิด-ปิด ทำการ (2) สื่อบุคคล เพื่อช่วยเสริมรายละเอียดข้อมูลจากแผ่นพับ และเน้นใช้สื่อบุคคลสำหรับการให้ข้อมูลกับสมาชิกใหม่ กลุ่มสมาชิกที่ต้องการกู้เงิน และกลุ่มสมาชิกที่มีปัญหาธุรกรรมทางการเงินส่วนบุคคลต่าง ๆ ที่ต้องการข้อมูลในการแก้ปัญหาต่าง ๆ 2) การใช้สื่อใหม่ของสถาบันการเงินชุมชนบ้านขอนทอง มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับการกู้สินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยเงินกู้  สวัสดิการสมาชิก อัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และนำเสนอกิจกรรมต่าง ๆ ของสถาบันการเงินชุมชนประกอบด้วย (1) เฟซบุ๊ก เน้นนำเสนอข่าวสาร กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของสถาบันการเงินชุมชน (2) ไลน์กลุ่มสมาชิกของสถาบันการเงินชุมชน เน้นนำเสนอรูปภาพ ข้อความประชาสัมพันธ์ทั่วไป หรือข่าวสารข้อมูลเร่งด่วนที่สมาชิกสถาบันการเงินชุมชนต้องรับทราบ แนวทางในการพัฒนาการสื่อสาร (1) พัฒนาและปรับปรุงเฟซบุ๊กของสถาบันการเงินให้มีข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวที่ทันสมัย (2) ดำเนินการประเมินผลการใช้สื่อเพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขและวางแผนการสื่อสารให้เกิดประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**