การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ชวิศา โต๊ะทอง, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


การศึกษาเป็นสิ่งสำคัญจัดอยู่ในสิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์ที่จะได้รับการศึกษาและทุกคนควรจะมีความรู้หลากหลายเพื่อนำไปประมวลผลและมีการจัดการความรู้เป็นของตนเอง บทความฉบับนี้ได้ศึกษาเกี่ยวกับการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาความหมายของการจัดการความรู้ในสถานศึกษา ความสำคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา และบทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการความรู้เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ในสถานศึกษา ผลการจากการศึกษาพบว่า กระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษามี 9 ขั้นตอน ประกอบไปด้วย 1) การกำหนดเป้าหมาย 2) การค้นหาความรู้ที่ฝังลึกในตัวเอง 3) การสร้างองค์ความรู้ 4) การเลือกหรือกลั่นกรองความรู้ 5) การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 6) การเผยแพร่ความรู้ 7) การนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ 8) การนำความรู้ที่ได้มาเก็บไว้เป็นแหล่งเรียนรู้ 9) การติดตาม ตรวจสอบ ทั้งนี้เพื่อนำไปใช้ในการจัดการความรู้ของผู้บริหารเพื่อที่จะทำให้สถานศึกษาเป็นสถานศึกษาแห่งการเรียนรู้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**