การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ดอยคำ

อรพิน ทรัพยากร, บรรดิษฐ พระประทานพร

Abstract


ในปัจจุบันการทำตลาดโดยใช้บุคคลที่สามารถสร้างแรงจูงใจและมีอิทธิพลต่อผู้คนมาทำการสื่อสารทางการตลาดนั้นเป็นการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพเป็นอย่างมาก และได้นำมาแทนที่การสื่อสารการตลาดผ่านดาราหรือผู้มีชื่อเสียง โดยบทความวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอ การสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์โดยการใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ดอยคำ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากการทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารทางการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อนำเสนอองค์ความรู้ทฤษฎีการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ ทฤษฎีการตัดสินใจซื้อ และทฤษฎีบุคคลที่มีชื่อเสียง ซึ่งบทความนี้นำเสนอเพื่อให้ผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ในทางวิชาการและการประกอบธุรกิจ ทั้งนี้เพราะการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภคได้

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**