ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ

สุภัตรา สกุลแก้ว, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

Abstract


บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการบริหารงานวิชาการ เนื้อหาประกอบด้วย 1) ทักษะการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา 2) บทบาทการบริหารงานของผู้บริหารสถานศึกษา 3) ความหมายของการบริหารวิชาการและ 4) ผู้บริหารกับการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษา ทักษะการสื่อสารเป็นทักษะที่สำคัญอย่างยิ่งของผู้บริหารสถานศึกษา โดยผู้บริหารสถานศึกษาต้องเลือกใช้รูปแบบของการสื่อสารให้เหมาะสมต่อสถานการณ์ เพื่อมิให้เกิดปัญหาความขัดแย้งระหว่างบุคลากรหรือความผิดพลาดของงานกับองค์กร จนนำมาสู่ความล้มเหลวของการบริหารสถานศึกษา ซึ่งในการบริหารสถานศึกษาประกอบด้วยการบริหารงาน 4 ด้าน คือการบริหารงานวิชาการ การบริหารงานงบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานทั่วไป ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษาจึงจำเป็นต้องเรียนรู้การใช้ทักษะการสื่อสารอย่างเชี่ยวชาญเพื่อลดปัญหาดังกล่าว เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรในสถานศึกษาในการดำเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**