เปรียบเทียบต้นทุนและผลตอบแทนการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล และปลากดเหลือง

ณิชาภัทร บุญรัตน์, ซอฟวาน สะตอปา, ตอริก หมาดจามัง

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาต้นทุนการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล และปลากดเหลืองและ  2) เพื่อวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลากะพง ปลานิล และปลากดเหลือง กลุ่มตัวอย่างคือ เจ้าของกิจการเลี้ยงปลากะพง เจ้าของกิจการเลี้ยงปลานิล และเจ้าของกิจการเลี้ยงปลากดเหลือง อย่างละ 30 คน  ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการเลี้ยงปลากะพง, ปลานิล และปลากดเหลือง 35,382.3, 67,764.29 และ 16,420.63 บาท/กระชัง ตามลำดับ  อัตราผลตอบแทนจากการเลี้ยงปลากะพง, ปลานิล และปลากดเหลือง คิดเป็นร้อยละ 16.17, 54.95 และ 69.06 ตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**