แนวทางการจัดการความสำเร็จการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อประชาชน

นิวิฐ อุ๋ยชินกรรม, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การวิจัยในหัวข้อ แนวทางการจัดการความสำเร็จการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ที่มีต่อประชาชน มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาเพื่อเสนอแนวทางการจัดการความสำเร็จในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตที่มีต่อประชาชน ผลจากการวิจัย พบว่า แนวทางการจัดการความสำเร็จในการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ควรจะพัฒนาใน 5 นโยบาย คือ นโยบายด้านการท่องเที่ยวและการพัฒนาเศรษฐกิจ คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตมีการบริการและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวโดยมีการวางแผนร่วมกันกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนการพัฒนาการฟื้นฟูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ให้เป็นแหล่งที่มีมาตรฐานสากล, นโยบายด้านสาธารณสุข คือ มีกิจกรรมบริการด้านสาธารณสุขอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง โดยมีระบบการดูแลสุขภาวะของประชาชนที่ดีและมีระบบการบริการรักษาพยาบาลที่เหมาะสม, นโยบายด้านการศึกษา คือ บุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานในหน้าที่และสร้างโอกาสในด้านการศึกษาให้ประชาชน, นโยบายการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน คือ สร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในด้านความสะดวกสบายและความปลอดภัยและนโยบายการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ IT คือ มีแนวทางพัฒนาเทคโนโลยีในองค์กรเพื่อให้คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นและนำเทคโนโลยีมาพัฒนาและส่งเสริมให้เทคโนโลยีมีการเข้าถึงต่อประชาชนทุกคน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**