การลงทุนด้านนวัตกรรมที่มีอิทธิพลต่อผลการดำเนินงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็กในประเทศไทย

ปฎิพัทธ์ กาญจนานุรักษ์, พิสิษฐ์ พจนจารุวิทย์, กวินพัฒน์ เลิศพงษ์มณี, ชัชรินทร์ ศาสตร์เสริม, ดวงสมร รุ่งสวรรค์โพธิ์

Abstract


การพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นทางเลือกที่ดีในการสร้างโอกาสทางธุรกิจ และเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากสำหรับการดำเนินธุรกิจ ความรับผิดชอบต่อสังคมขององค์กร (CSR) และการลงทุนในนวัตกรรมเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการพัฒนาที่ยั่งยืนและสะท้อนผลงานการเงินขององค์กร วัตถุประสงค์ของการศึกษานี้เพื่อตรวจสอบความสัมพันธ์และผลกระทบระหว่างการเปิดเผยการดำเนินงานทางสังคม การลงทุนในนวัตกรรม และผลงานของธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่จดทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในประเทศไทย 104 บริษัทในช่วงปี 2563-2566 ข้อมูลถูกเก็บรวบรวมจากบริษัทที่มีผลงานที่ยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจ ข้อมูลถูกวิเคราะห์โดยใช้ซอฟต์แวร์ทางสถิติ AMOS โดยใช้โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM) การวิเคราะห์เส้นทาง (path analysis) และวิธี maximum likelihood (ML) เพื่อประมาณเส้นทางอย่างแน่นอน ผลการวิจัยพบว่า การเปิดเผยการดำเนินงานทางสังคมไม่มีความสัมพันธ์กับผลงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการลงทุนในนวัตกรรมไม่มีความสัมพันธ์กับผลงานของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในทางตรงกันข้าม การเปิดเผยการดำเนินงานทางสังคมมีความสัมพันธ์และมีผลต่อการลงทุนในนวัตกรรมโดยตรง

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**