การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลา จังหวัดสงขลา

ญาณิศา เรืองฤทธิ์, วีระ วีระโสภณ

Abstract


ผู้วิจัยสรุปและอภิปรายผลงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลา จังหวัดสงขลา” โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ทั้งหมด 200 ชุด ได้ดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุระหว่าง 21-30 ปี ส่วนใหญ่สถานภาพโสด มีการศึกษาระดับปริญญาตรีและเป็นนักเรียนนักศึกษา มีรายได้ต่อเดือน 5,000 – 10,000 บาท ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลา จังหวัดสงขลา พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เดินทางไปท่องเที่ยวถนนคนเดินสงขลามากกว่าครั้งที่ 3 โดยเดินทางมากับเพื่อน/เพื่อนร่วมงานเป็นส่วนใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อความเพลิดเพลิน และเหตุผลหลักในการเดินทางมาท่องเที่ยวคืออาหารอร่อย และได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อ Social media ซึ่งความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลาด้านผลิตภัณฑ์ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลาด้านราคาภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลาด้านด้านช่องทางการจัดจำหน่ายภาพรวมอยู่ในระดับมาก ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อถนนคนเดินสงขลาด้านการส่งเสริมการตลาดภาพรวมอยู่ในระดับมาก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**