การบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21

สร้อยสุดา ศุภมาตย์, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

Abstract


บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนําเสนอทักษะการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ให้เกิดการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญและจำเป็นของการบริหารการศึกษาเพื่อการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาวการณ์แข่งขันทางสังคม เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และการเมืองการปกครอง ในบทความวิชาการนี้จึงเสนอประเด็นเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ประกอบด้วย ทักษะการบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 และการจัดการศึกษาในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปสู่การบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้มีการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ได้ผลผลิตและผลลัพธ์ที่ดี สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันและอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**