ปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ Digital Transformation

สุมลณาฏ จีรปีติกุล, วรวัฒน์ วรวัฒน์ จรดล

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ Digital Transformation ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือกลุ่มวัยทำงานที่ทำงานในองค์กร รวมถึงรัฐวิสาหกิจ และข้าราชการ ที่อยู่ในช่วงอายุ 18 – 59 ปี โดยการเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวน 321 ตัวอย่าง ผลการวิจัย พบว่า วัฒนธรรมองค์กร การบริหารการเปลี่ยนแปลง และการยอมรับเทคโนโลยี ส่งผลต่อการขับเคลื่อนองค์กรในรูปแบบ Digital Transformation อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้านวัฒนธรรมองค์กร พบว่า องค์กรควรกำหนดวิสัยทัศน์นโยบายในการขับเคลื่อนเทคโนโลยี ส่วนด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลง พบว่า องค์กรควรมีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน และสุดท้ายด้านการยอมรับเทคโนโลยี พบว่า บุคลากรเกิดความคาดหวังว่าเทคโนโลยีนี้จะตอบโจทย์การใช้งาน และมีประสิทธิภาพจนเกิดการยอมรับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**