การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

ทัตพิชา เพ็ญศิริ, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษาได้เห็นถึงความสำคัญของการจัดการความรู้ในยุคดิจิทัล โดยมีองค์ประกอบที่สำคัญในการจัดการความรู้ ได้แก่ คน เทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการจัดการความรู้ ซึ่งผู้บริหารสถานศึกษาต้องใช้เทคโนโลยีในการแสวงหาความรู้ เทคโนโลยีในการสร้างความรู้ เทคโนโลยีในการจัดเก็บและเข้าถึงความรู้ เทคโนโลยีในการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ และนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาบูรณาการร่วมกับการจัดการความรู้ ตามแนวคิด SECI model (Nonaka, I. & Takeuchi, H., 1995) ได้แก่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสกัดความรู้จากตัวคน การผนวกความรู้ การฝังหรือผนึกความรู้ เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษามีความก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**