การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

กนกศักดิ์ ทินราช, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


การจัดการความรู้เพื่อส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ควรมีการจัดการความรู้ให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวัตน์ทั้งด้านการศึกษา เศษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความต้องการในการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ ส่งผลให้องค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษาเกิดการแข่งขันกันด้วยความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ การจัดการความรู้ในองค์กรเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการพัฒนาบุคลากรในสถานศึกษาให้เกิดแนวคิด ทักษะ กระบวนการในการใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ได้รับทั้งภายใน และภายนอกองค์กร เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง และผู้เรียนในการเปลี่ยนผลสัมฤทธิ์ให้เป็นโอกาสซึ่งบุคลากรต้องรู้จักการบริหารการเปลี่ยนแปลงที่เป็นรูปธรรม โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ของสถานศึกษา 2) เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการความรู้ส่งเสริมองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**