ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทยในเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์

Qin Shuting, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาและแนวทางแก้ปัญหาสังคมไทยในเรื่องสั้นรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ โดยศึกษาวิเคราะห์เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์จำนวน 7 เรื่อง และนำเสนอผลการวิจัยแบบพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive Analysis) ผลการวิจัยพบว่า เรื่องสั้นที่ได้รับรางวัลกนกพงศ์ สงสมพันธุ์ สะท้อนให้เห็นภาพปัญหาสังคมไทย ได้แก่ 1) ปัญหาความเป็นอยู่ในสังคมไทย มีปัญหาความยากจนที่ส่งผลให้เมื่อยามเจ็บป่วยไม่มีเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการรักษาตัวจนต้องตายในที่สุด ปัญหาการถูกกดขี่ที่ลูกเลี้ยงในครอบครัวถูกแม่เลี้ยงกดขี่ข่มเหงให้ทำงานหนักในบ้านจนถึงขั้นต้องค้าประเวณีเพื่อตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ ปัญหาการผิดคุณธรรมจริยธรรมที่ผู้ใหญ่มีเพศสัมพันธ์กับเด็กระดับมัธยมศึกษาจนตั้งครรภ์ และทอดทิ้งลูกไปในทันทีที่คลอดออกมา ซึ่งสะท้อนให้เห็นความเสื่อมจิตใจของคนในสังคมไทย ปัญหาความเป็นอยู่จึงเป็นปัญหาที่เกิดจากระบบของสังคม และเกิดจากตัวของคนในสังคมเอง 2) ปัญหาครอบครัว มีปัญหาการนอกใจ ในบางครอบครัวเกิดปัญหาสามีไม่ดูแลเอาใจใส่ครอบครัว จนสุดท้ายทำให้เกิดปัญหาความรุนแรงในครอบครัว กลายเป็นครอบครัวแตกแยก และมีปัญหาความรุนแรงในครอบครัวที่ทำให้สมาชิกในครอบครัวมีชีวิตที่ไม่มีความสุข แนวทางการแก้ไขปัญหามี 2 แนวทาง คือ 1) การแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการขยันเรียนและมีความหวังในชีวิต 2) การแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัวด้วยการให้สมาชิกในครอบครัวให้อภัยกัน


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**