ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

สุภาวดี สุทธิรักษ์, สมนึก เลิศแก้ว

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการที่ส่งผลต่อผลการดำเนินงานของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดสุราษฎร์ธานี กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 520 ตัวอย่าง
ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้นและเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง แบบสอบถามที่ความสมบูรณ์เพียงพอต่อการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 453 ชุด ใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากประธาน รองประธาน และกรรมการของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์สมการถดถอยเชิงพหุคูณแบบเป็นขั้นตอน ผลการศึกษาพบว่าปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานในการบริหารจัดการ ได้แก่ ปัจจัยระบบสารสนเทศขององค์กร (X1) และปัจจัยการจัดการทรัพยากรมนุษย์ (X2) สามารถพยากรณ์ผลการดำเนินงานได้ร้อยละ 54.10 สร้างสมการถดถอยเชิงเส้นพหุคูณ ได้แก่ ỳ = 0.937 + 0.405 (X1) + 0.329 (X2)

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**