คุณลักษณะและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ SME ของประชาชนในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

ชริยากรณ์ สายบุญเจียม

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1. เพื่อศึกษาคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ SME ของประชาชน ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ 2. เพื่อศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ SME  และ    3. เพื่อเปรียบเทียบคุณลักษณะส่วนบุคคลกับคุณลักษณะและความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ โดยเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างที่เป็นผู้ประกอบการ ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยใช้สถิติ (t-test) และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One - way ANOVA) ผลการศึกษาพบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ SME โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการเห็นด้วยอยู่ในระดับมาก ในเรื่องมีทัศนคติที่ดีต่อความแปลกใหม่ในการประกอบธุรกิจ SME เป็นอันดับแรก และมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความตั้งใจที่จะเป็นผู้ประกอบการ SME โดยภาพรวมแล้วอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก อันดับแรก ในเรื่องคิดว่ามีความพร้อมที่จะทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อจะเป็นผู้ประกอบการ SMEs ในส่วนของผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้ และอาชีพ ของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน มีคุณลักษณะการเป็นผู้ประกอบการ SME ที่แตกต่างกัน และมีความตั้งใจเป็นผู้ประกอบการ SME ที่แตกต่างกัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**