การพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดฟักข้าว

ปริฉัตร ปักษี, บุษบามินตรา ดิฐประวรรตน์, เจมส์ พึ่งผล

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้เพื่อศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์การต้านการอักเสบของสารสกัดเมล็ดฟักข้าว และเพื่อพัฒนาต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดฟักข้าว สกัดด้วยตัวทำละลาย 2 ชนิด ได้แก่ เฮกเซน และเอทานอล 95% ด้วยวิธีการแช่หมัก (Maceration) นำสารสกัดที่ได้ศึกษาฤทธิ์การต้านอนุมูลอิสระและฤทธิ์การต้านการอักเสบ จากนั้นคัดเลือกสารสกัดเมล็ดฟักข้าวที่มีปริมาณฤทธิ์ที่ดีที่สุด มาใช้เป็นส่วนประกอบของต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูและประเมินคุณภาพต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดฟักข้าว ซึ่งมีการประเมิน 2 ด้าน ได้แก่ ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการใช้งาน โดยวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content Analysis) พบว่าสารสกัดฟักข้าวด้วยตัวทำละลายเอทานอล 95% ให้ปริมาณฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระด้วยวิธี DPPH และวิธี Ferric iron-thiocyanate complex และมีฤทธิ์ต้านการอักเสบได้ จากผลการศึกษาวิจัยแสดงให้เห็นว่าต้นแบบผลิตภัณฑ์แชมพูจากสารสกัดเมล็ดฟักข้าว สามารถเป็นทางเลือกหนึ่งของผู้ที่ต้องการบำรุงดูแลเส้นผมและหนังศีรษะ ด้วยแชมพูที่มีส่วนผสมจากสารสกัดทางธรรมชาติ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**