วิถีชีวิตของคนไทยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน

Tang FuLin, พัชรินทร์ บูรณะกร

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิถีชีวิตของคนไทยในเมืองคุนหมิง มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยใช้วิธีวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และการเก็บข้อมูลภาคสนาม (Field Research) กลุ่มตัวอย่างเป็นคนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองคุนหมิง จำนวน 30 คน ผลการวิจัยพบว่า วิถีชีวิตของคนไทยในเมืองคุนหมิง ในด้านภาษา พบว่า พวกเขาใช้ภาษาจีนกลางเป็นหลัก พูดภาษาถิ่นไม่ค่อยได้ ที่อยู่อาศัย พบว่า อาจารย์และนักศึกษาพักที่หอพัก และคนไทยผู้อื่นเช่าบ้านหรือซื้อบ้าน อย่างไรก็ตาม พวกเขาก็นิยมอาศัยอยู่ที่ศูนย์เมือง อาหารการกิน พบว่า ตามเวลาผ่านไป พวกเขานิยมกินอาหารจีนมากกว่าอาหารไทย แต่บางทียังทำอาหารไทยที่บ้าน วิถีชีวิตของพวกเขามีการเปลี่ยนแปลงบางอย่างไปตามสังคมจีน แต่ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ยังคงรักษาและดำเนินชีวิตตามสังคมและวัฒนธรรมไทยที่ตนเองเกิดมา และด้านวัฒนธรรมไทย – จีนที่คนไทยยึดถือปฏิบัติ พบว่า ประเพณีไทยที่พวกเขายังยึดถือปฏิบัติมีสงกรานต์ พบว่า พวกเขายังฉลองตามประเพณีไทย แต่ไม่ค่อยซับซ้อนเหมือนจัดที่ไทย ส่วนประเพณีจีนที่พวกเขามีส่วนร่วมคือ ตรุษจีน โดยเข้าร่วมงานต่าง ๆ กับคนจีน เพื่อให้เข้าใจในสังคมและวัฒนธรรมจีนของคนคุนหมิงมากยิ่งขึ้น คนไทยในเมืองคุนหมิงดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขมาก

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**