ค่าตอบแทน บรรยากาศองค์กร และคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร

อรนิชา เปลี่ยนขำ, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ภาณุ บุญสมบัติ

Abstract


การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) อิทธิพลของค่าตอบแทนที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร           2) อิทธิพลของบรรยากาศองค์กรที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร และ 3) อิทธิพลของคุณภาพชีวิตในการทำงานที่ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจเข้ารับราชการของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร   กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้จะเป็นข้าราชการในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานครที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี โดยจะทำการสุ่มกลุ่มตัวอย่างจากข้าราชการในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน จากเขต 1) จตุจักร 2) หลักสี่ 3) คลองเตย 4) วัฒนา 5) บางนา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถาม สถิติพื้นฐานที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุผลการศึกษาพบว่า 1) ค่าตอบแทนในภาพรวม มีอิทธิพลร้อยละ 54.9  โดยมีด้านสวัสดิการ และ ด้านความก้าวหน้าอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านเงินไม่มีอิทธิพลการตัดสินใจเข้ารับราชการของคนรุ่นใหม่ (Generation Y) ในสำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2) บรรยากาศองค์กร ในภาพรวม มีอิทธิพลร้อยละ 39.2  โดยมี ด้านการรับผิดชอบ และด้านการสนับสนุนมีอิทธิพล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ในขณะที่ด้านการยอมรับไม่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ  และ 3) คุณภาพชีวิตในการทำงานในภาพรวม มีอิทธิพลร้อยละ 54.8  โดยมีด้านสมดุลระหว่างชีวิตทำงานกับชีวิตส่วนตัว ด้านประชาธิปไตยในองค์กร และด้านลักษณะงานที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**