ปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยวในการมาทานอาหารร้านฮั่วเซ่งฮง เยาวราช

พลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธ์, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อนักท่องเที่ยว ที่มาทางอาหารที่ร้านฮั่วเซ่งฮงเยาวราช กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวและทานอาหารที่ย่านเยาวราช กรุงเทพมหานคร ในช่วงปี 2565 จำนวน 300 คน โดยใช้การวิเคราะห์ความถี่ ร้อยละ และค่าเฉลี่ย ผลการศึกษาพบว่า  พฤติกรรมในการเดินทางมาท่องเที่ยวและทานอาหารที่เยาวราช ส่วนใหญ่จะเดินทางไปเยาวราชเดือนละ 1 - 2 ครั้ง ในช่วงวันศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์ โดยเดินทางมาพร้อมกับเพื่อน วิธีการเดินทางใช้รถไฟฟ้า MRT มีจุดประสงค์เพื่อรับประทาน วิธีการใช้จ่ายเงินนั้นจะนิยมโอนเงินหรือ QR Code งานกิจกรรมหรือเทศกาลที่นิยมเข้าร่วมมากที่สุดคือ เทศกาลตรุษจีน ดังนั้นในช่วงตรุษจีนจึงเป็นช่วงที่มีการใช้จ่ายและกระตุ้นอุตสหกรรมท่องเที่ยวมากที่สุด ส่วนตัวกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีที่สุดคือ สตีทฟู๊ด ซึ่งก็ถือเป็น Soft Power หรืออำนาจอ่อนที่ดึงดูดนักท่องเที่ยว ดังนั้น ผลการวิจัยพบว่า ความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวในการมาทานอาหารร้านฮั่วเซ่งฮงในภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีความพึงพอใจมากที่สุด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ช่องทางการจัดจำหน่าย สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ พนักงาน กระบวนการให้บริการ ราคา และด้านการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**