การสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวชายหาดสามร้อยยอดในสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19

ชูเกียรติ เมฆขยาย, สุภาภรณ์ ศรีดี, หฤทัย ปัญญาวุธตระกูล

Abstract


การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) สภาพปัญหาการสื่อสารการท่องเที่ยวหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 และ (2) การวางแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 การวิจัยครั้งนี้ใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ ด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลหลัก ด้วยวิธีการเลือกแบบเจาะจงจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ซึ่งประกอบไปด้วย ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล นักธุรกิจที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว และผู้นำชุมชน โดยมีข้อคำถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม กระบวนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และแนวทางในการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ผลการวิจัยพบว่า สภาพปัญหาการสื่อสารการท่องเที่ยวหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 แบ่งเป็น 4 กลุ่มคือ 1) สภาพปัญหาการสื่อสารกับภาครัฐ ที่ยังไม่มีงบประมาณในการสนับสนุนด้านการท่องเที่ยวโดยตรง ที่ผ่านมา งบประมาณที่ได้ส่วนใหญ่ต้องใช้ในการดูแลพัฒนาชุมชนโดยรวม ทำให้สถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ไม่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงดูแลเท่าที่ควร และพื้นที่ประมาณ 40% ของตำบลสามร้อยยอด เป็นพื้นที่คาบเกี่ยวที่ติดอยู่กับกรมอุทยานแห่งชาติสามร้อยยอด ทำให้เกิดปัญหาการทับซ้อนในการปรับปรุงดูแลหรือพัฒนาพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม เพราะบางส่วนอาจมีเรื่องของข้อกฎหมายของกรมอุทยานแห่งชาติในการเข้าใช้พื้นที่ด้วย 2) สภาพปัญหาการสื่อสารกับกลุ่มผู้ประกอบการ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดกับผู้ประกอบการในพื้นที่ ยังไม่เคยมีแนวทางการสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทำให้ไม่สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวไปยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม 3) สภาพปัญหาการสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่ องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดไม่ได้มีการสื่อสารกับชาวบ้านในพื้นที่เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี เพื่อรองรับการท่องเที่ยวที่จะเกิดขึ้นภายหลังจากการเปิดเมืองให้ประชาชนท่องเที่ยว เพราะประชาชนในพื้นที่มุ่งเพียงการแก้ปัญหาเฉพาะตัวบุคคลเท่านั้น และ 4) สภาพปัญหาการสื่อสารกับนักท่องเที่ยว ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลไม่มีการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในพื้นที่อย่างจริงจัง นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่ที่มาจะเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มีญาติ หรือคนรู้จักอยู่ในพื้นที่ หรือเป็นการมาท่องเที่ยวแบบมีการแนะนำมาจากคนที่เคยมาแล้ว ส่วนนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศ เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่จากการประชาสัมพันธ์ของโรงแรมที่พักในพื้นที่ที่มีการประชาสัมพันธ์เพื่อหาลูกค้าเอง และนักท่องเที่ยวยังไม่มีความเชื่อมั่นด้านสุขภาพและความปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เมื่อทราบถึงปัญหาต่าง ๆ แล้ว จึงได้ข้อค้นพบในการวางแผนการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวหาดสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 คือ ด้านผู้ส่งสาร องค์การบริหารส่วนตำบลสามร้อยยอดมีหน้าที่ในการสร้างความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่ร่วมกันสร้างกิจกรรม หรือโปรแกรมท่องเที่ยวที่ได้วางแผนไว้ ด้านสาร มีการจัดทำเนื้อหาสารในการเผยแพร่ข้อมูลการท่องเที่ยวต่าง ๆ เป็นทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อทำให้นักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศสามารถเข้าใจได้ รวมถึงป้ายบอกทางในพื้นที่ที่นำไปสู่แหล่งท่องเที่ยวอื่น ๆ ด้วย ด้านสื่อ มีการใช้สื่อใหม่ คือ เพจการท่องเที่ยว เฟซบุ๊ค กลุ่มไลน์ต่าง ๆ ในการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวและการบริหารจัดการการท่องเที่ยวภายในกลุ่ม เพื่อการเข้าถึงและรับรู้ข่าวสารของสมาชิกภายในกลุ่มด้วย

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**