การบริหารจัดการสถานศึกษาในยุคดิจิทัล

พิมพ์ทอง พัฒนาประพันธ์, สุทธิพงศ์ บุญผดุง

Abstract


ประเทศไทยได้เข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งหวังจะขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม นำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยพัฒนาประเทศ ในขณะเดียวกันก็เกิดกระแสของการให้บริการในรูปแบบใหม่ในยุคดิจิทัล เรียกได้ว่าเป็นเทคโนโลยีก้าวกระโดด ผู้บริหารสถานศึกษาจะต้องมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างพื้นฐานโดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาบูรณาการกับการบริหารจัดการสถานศึกษาแบบเดิม และผู้บริหารสถานศึกษาควรจะมีความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคต การเปลี่ยนแปลงตนเองทางด้านเจตคติ วิสัยทัศน์ให้ทันต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น มีแนวการบริหารจัดการสถานศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง ตลอดจนมีทักษะของผู้บริหารสถานในยุคดิจิทัล เพื่อให้สถานศึกษามีความทันสมัย ด้วยการบริหารจัดการสถานศึกษาอย่างมีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน ตอบสนองต่อการแข่งขัน และเหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลก


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**