การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

Xiang xiao, วีระ วีระโสภณ, ธนา กิติศรีวรพันธุ์

Abstract


การสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีการเก็บแบบสอบถามกลับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาทำการประมวนผล โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและเชิงอนุมานในการวิเคราะห์ เพื่อทราบถึงความพึ่งพอใจในการเดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัย พบว่า จำนวนร้อยละของกลุ่มตัวอย่างเป็นบุคคลหรือประชาชนทั่วไปในกรุงเทพมหานครที่เคยเดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ จำแนกตามเพศ แสดงให้เห็นว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 15-25 ปี มากที่สุด ส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รายได้ส่วนใหญ่ของประชากรอยู่ที่ 5,001 - 15,000 บาท ต่อมาวิเคราะห์เแบบสำรวจความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่เดินทางท่องเที่ยว อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ด้านคมนาคม ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ด้านความปลอดภัย ด้านบุคคลากรที่ให้บริการและความพึงพอใจโดยรวมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ยุคการแพร่ระบาดของโควิด- 19 ได้รับผลกระทบทำให้มีผลกระทบต่อการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ แต่ไม่มีความกังวลในการเดินทางมาท่องเที่ยวอุทยานหลวงราชพฤกษ์ในยุคโควิด- 19 โดยส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวรู้สึกพึงพอใจสภาพแวดล้อม ต้นไม้ธรรมชาติ ทัศนียภาพดี พื้นที่กว้าง สิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**