การจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาสถานศึกษาเพื่อพัฒนา ทักษะความคิดรวบยอดของครูสายงานการสอน

วราจินต์ สุนทรายน, ทับทิมทอง กอบัวแก้ว

Abstract


บทความวิชาการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาการจัดการความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาสถานศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดของครูสายงานการสอน โดยมีจุดมุ่งหมายในการพัฒนาทักษะทางด้านความคิดรวบยอดของครูสายงานสอน เพราะทักษะการคิดเป็นพื้นฐานที่สำคัญของการเรียนรู้ เกิดจากความสามารถทางความคิดในการประมวลข้อมูลและ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มีอยู่ให้เป็นความรู้ใหม่ วิธีการใหม่ เพื่อใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ อย่างเหมาะสม เป็นทักษะที่สามารถพัฒนาได้ เกิดจากกระบวนการ คิดที่มีผลจากการรับรู้สิ่งต่าง ๆ  ครูสายงานสอนจึงมีความสำคัญ ที่จะต้องสร้างและพัฒนาให้ตนเองสามารถจัดการความรู้เพื่อพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดที่ส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของนักเรียนในสถานศึกษา ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารสถานศึกษาและครูสายงานสอนมีความความสำคัญในการจัดการความรู้ให้กับนักเรียนโดยการจัดการความรู้ที่สำคัญ คือ การพัฒนาทักษะในการคิดรวบยอด เพราะคือรากฐานสำคัญของการคิดและการสร้างแนวคิด การใช้การจัดการความรู้ในรูปแบบเดิมอาจไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนานักเรียนหรือสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนสำคัญในการพัฒนาทักษะความคิดรวบยอดให้กับครูสายงานสอน เพื่อให้ครูนำทักษะไปพัฒนานักเรียนต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**