ปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็กที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภค Gen Z

วริศรา อเนกธนานนท์, สุรสิทธิ์ อุดมธนวงศ์

Abstract


การวิจัยเรื่องปัจจัยการรับรู้คุณค่าตราสินค้าและผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็กที่ส่งผลต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภค Gen Z มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของการรับรู้คุณค่าตราสินค้า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็ก และความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นของผู้บริโภค Gen Z การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้วิธีการสำรวจจากแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นกลุ่มผู้บริโภค Gen Z ที่มีอายุตั้งแต่ 18-25 ปี ที่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นจำนวน 420 คน วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐานด้วยการวิเคราะห์ตัวแบบสมการโครงสร้าง พบว่าเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากห้างสรรพสินค้า มีความถี่ในการบริโภค 1 ครั้งต่อเดือน มูลค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์ดูแลผิวนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น 500-1,000บาทต่อครั้ง เลือกซื้อตราสินค้า Bioré เลือกใช้ผลิตภัณฑ์เพราะต้องการเพิ่มความชุ่มชื้น มีการค้นหาข้อมูลก่อนตัดสินใจซื้อ ใช้ช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ในการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ มีความถี่ในการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์ 1 วันต่อสัปดาห์ ใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลของผลิตภัณฑ์เฉลี่ย 1-2 ชั่วโมง ส่วนใหญ่เลือกซื้อผลิตภัณฑ์เพราะคุณภาพดี รองลงมาคือ มีความน่าเชื่อถือ ด้านการทดสอบสมมติฐานจากสมการเชิงโครงสร้าง พบว่า การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็กมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความพึงพอใจของลูกค้า การรับรู้คุณค่าตราสินค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ ผู้ทรงอิทธิพลทางความคิดขนาดเล็กมีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ และความพึงพอใจของลูกค้ามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ์ อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**