การจัดระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารสถานศึกษา

ชานนท์ ศุภเลิศ, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


การบริหารสารสนเทศในสถานศึกษานั้น มีทั้งโรงเรียนขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในการบริหารจัดระบบสารสนเทศของโรงเรียนส่วนใหญ่ คำนึงถึงประโยชน์ของสารสนเทศช่วยให้ผู้บริหารโรงเรียนสามารถพัฒนากระบวนการบริหารในด้านต่างๆและการปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ตรงตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของโรงเรียนแม้ว่าบางครั้งจะประสบปัญหาเรื่องอุปกรณ์ทุนสนับสนุนในการดําเนินงานงบประมาณและบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในการจัดการบริหารระบบสารสนเทศโดยตรงแต่ทุกฝ่ายมีความพยายามที่ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อต้องการนําความรู้นั้นมาพัฒนาระบบสารสนเทศโรงเรียนให้เกิดความสมบูรณ์และเป็นเครื่องที่จะใช้ในการพัฒนาโรงเรียนอันจะนําไปสู่การบริหารจัดการต่อไป

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**