ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของ ผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร

จิราวรรณ ลาดนาเลา, พอดี สุขพันธ์

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการ และความภักดีของผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร และศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ กลุ่มตัวอย่าง คือ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานราชการที่ปฏิบัติงาน ณ กรมทางหลวง กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์ เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุ ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการกรมทางหลวง พบว่า สามารถพยากรณ์ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงอาหารสวัสดิการกรมทางหลวง ดังนี้ ด้านความตั้งใจที่จะซื้อ ได้ร้อยละ 80.1 ด้านความอ่อนไหวต่อปัจจัยราคา ได้ร้อยละ 63.9 ด้านพฤติกรรมการร้องเรียน ได้ร้อยละ 62.5 และด้านพฤติกรรมการบอกต่อ ได้ร้อยละ 61.2

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**