กลวิธีการแปลชื่ออาหารอีสาน

กรกนก ปาติปา, อนันตชัย เอกะ, จีรศักดิ์ มีสุขสบาย

Abstract


การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กลวิธีการแปลชื่ออาหารอีสาน 6 ประเภทดังนี้ 1. อาหารประเภทต้มและแกง 2. อาหารประเภทปิ้งและย่าง 3. อาหารประเภทตำและยำ 4. อาหารประเภทนึ่ง 5. อาหารเภทน้ำพริก 6. อาหารประเภททอด จากเว็บไซต์ออนไลน์ จำนวน 12 เว็บไซต์ ผู้วิจัยเก็บรวมรวมรายชื่ออาหารได้ทั้งสิ้น 97 ชื่อ ผลการศึกษาพบว่า การแปลเมนูภาษาอีสานส่วนใหญ่จะมีการแปลในรูปแบบแปลตรงตัวเป็นส่วนใหญ่ โดยมีการแบ่งรูปแบบการแปลได้ทั้งหมด 7 รูปแบบดังนี้ 1. การแปลแบบตรงตัว 2. การแปลแบบเพิ่มคำ 3. การแปลแบบตัดคำ 4. การแปลแบบตีความ 5. การแปลแบบทับศัพท์ 6. การแปลแบบตัดคำและเพิ่มคำ และ7. การแปลแบบทับศัพท์และแปลตรงตัว การแปลที่พบมากที่สุด ได้แก่การแปลตรงตัว จำนวน 61 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 62.89 และกลวิธีการแปลแบบการตีความ จำนวน 23 ชื่อ คิดเป็นร้อยละ 23.71

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**