การพัฒนาสายอาชีพครูสู่ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ William G. Ouchi

สุรเชษฐ์ วงษ์จำปา, เตือนใจ ดลประสิทธิ์

Abstract


การพัฒนาสายอาชีพครูสู่ผู้บริหารสถานศึกษาตามแนวคิดของ William G. Ouchi คือ การให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพครู สู่การเป็นผู้บริหารสถานศึกษา โดยยึดแนวทางตามหลักการทฤษฎี Z ของ William G. Ouchi ซึ่งผสมผสานทั้งทฤษฎีในฝั่งของตะวันออก (Theory A) และ ทฤษฎีของฝั่งตะวันตก (Theory J) โดยเกิดเป็นหลักการ 7 หลัก คือ การจ้างงานระยะยาว หลักการตัดสินใจ การมีความรับผิดชอบ การประเมินผลและการเลื่อนตำแหน่งแบบค่อยเป็นค่อยไป การควบคุมตนเองไม่เป็นทางการโดยมีการวัดผลอย่างชัดเจนและเป็นทางการ เส้นทางอาชีพแบบเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในระดับปานกลาง และการมีความเกี่ยวข้องในลักษณะครอบครัว เมื่อนำหลักแนวคิดนี้มาประยุกต์ใช้ย่อมทำให้สามารถพัฒนาบุคลกรครูสู่สายอาชีพผู้บริหารสถานศึกษาได้มากยิ่งขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**