แนวทางการพัฒนาองค์การสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 กรณีศึกษา สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ณัฐรินทร์ ชูมาก, นัทนิชา โชติพิทยานนท์

Abstract


ปัจจุบันประเทศไทยเป็นประเทศที่มียอดการก่ออาชญากรรมสูงและมีปัจจัยที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อ
การฟอกเงินอยู่เป็นจำนวนมาก “ปัญหาอาชญากรรมฟอกเงิน” เป็นปัญหาที่มีผลกระทบอย่างมหาศาล ทั้งในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาสังคม รวมถึงอาชญากรรมข้ามชาติ เพราะเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการแสวงหาผลประโยชน์ผ่านกระบวนการปลอมแปลงที่มาของเงินที่ได้จากช่องทางหรือธุรกิจที่ผิดกฎหมาย สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ซึ่งมีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินของประเทศ ในขณะที่สถานการณ์ของโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงและพลิกผันจากกระแสโลกของดิจิทัลทุกองค์การจำเป็นต้องปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเต็มประสิทธิภาพบทความนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการพัฒนาระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยการใช้แนวคิดการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 และมีผลการประเมินสถานะของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินที่ส่งผลต่อการดำเนินงานให้ก้าวเข้าสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 โดยมีผลสัมฤทธิ์ในตัวชี้วัดผลคะแนนเฉลี่ยจากระดับความสำเร็จของการติดตามและประเมินผลตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**