การศึกษาคำปรากฏร่วมในข้อสอบ TOEIC เสมือนจริง

สุชัญญา พงศ์เตรียง, จินต์จิรา บุญชูตระกูล, อังค์วรา เหลืองนภา

Abstract


ในปัจจุบัน TOEIC มีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการรับเข้าทำงาน ปรับเงินเดือนหรือแม้กระทั่งการเลื่อนตำแหน่งในการทำงาน ในองค์กรภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะในบริษัทข้ามชาติ เนื่องจากผลการสอบ TOEIC สามารถใช้สะท้อนความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษของพนักงานได้ อย่างไรก็ตาม ผลคะแนนสอบของคนไทยยังอยู่ในระดับต่ำ สาเหตุหนึ่งเกิดจาก คลังคำศัพท์ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะคำปรากฎร่วม งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาคำที่ปรากฏร่วมกันของคำเนื้อหาที่พบบ่อยในข้อสอบ TOEIC เสมือนจริง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โปรแกรมสำเร็จรูปคอนคอร์แดนซ์ (Concordance: AntConc) และโปรแกรมสำเร็จรูปในการหา Part of Speech (TagAnt) โดยวิเคราะห์ข้อสอบในส่วน Incomplete Sentences (Part 5) จำนวน 1,000 ข้อ ผลวิจัยพบว่าคำปรากฏร่วมที่พบมากที่สุดคือประเภทของ adjective + noun ซึ่งมีความถี่ทั้งหมด 461 คำ คำปรากฏร่วมประเภทที่พบรองลงมาคือ noun + noun ซึ่งมีความถี่ทั้งหมด 397 คำ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**