การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของลูกจ้างในกรณีนายจ้างให้ติดตั้ง และใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์

คณาธิป ทองรวีวงศ์

Abstract


การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. ศึกษาวิเคราะห์การขอความยินยอมจากลูกจ้างในการให้ดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ภายใต้องค์ประกอบของความยินยอมโดยอิสระ (Freely given consent) ตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 2.ศึกษาวิเคราะห์การอ้างฐานทางกฎหมายอันเป็นข้อยกเว้นของความยินยอมตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ 3.จัดทำข้อเสนอแนะแนวปฏิบัติแก่นายจ้างเพื่อดำเนินการเกี่ยวกับแอปพลิเคชันการจัดการทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  โดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพในการวิเคราะห์เนื้อหา เปรียบเทียบพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสหภาพยุโรป ผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า 1. ในกรณีนายจ้างขอความยินยอมจากลูกจ้างเพื่อให้ติดตั้งและใช้งานแอปพลิเคชันเพื่อการจัดการทรัพยากรมนุษย์  อาจไม่สอดคล้องกับหลักความเป็นอิสระ เพราะอำนาจต่อรองที่ไม่เท่าเทียมระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 2.ในกรณีนายจ้างให้ลูกจ้างดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อจัดการทรัพยากรมนุษย์ อาจอ้างข้อยกเว้นของความยินยอมตามฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติการใช้งานของแอปพลิเคชันเป็นรายกรณี เช่น การปฏิบัติตามสัญญาจ้าง มาตรา 24 (3) ประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของนายจ้าง (มาตรา 24 (5)) อย่างไรก็ตาม คุณสมบัติบางประการอาจต้องอาศัยความยินยอม เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลชีวภาพตามมาตรา 26 การติดต่อสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันด้วยเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับหน้าที่ลูกจ้างตามสัญญาจ้างแรงงาน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**