ภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21

สุกานดา อินทร์แพทย์, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความนี้เป็นการศึกษาภาวะผู้นำทางวิชาการในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อนำมาพัฒนาสถานศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในปัจจุบันที่ต้องการทักษะที่จำเป็นอื่น ๆ ที่จะส่งผลต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวขององค์กร ผู้นำจึงเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลในการบังคับบัญชามอบหมายในการกำกับดูแลให้เป็นไป ตามเป้าหมายขององค์กร และผู้นำจำเป็นเป็นต้องติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่นอยู่เสมอ การจัดการเรียนการสอนนั้นจำเป็นต้องอาศัยผู้นำที่มีีความรอบรู้ทางด้านวิชาการ ทั้งนี้หากผู้บริหารสถานศึกษาที่มีีภาวะผู้นำทางวิชาการย่อมสามารถบริหารปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมวิชาการให้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะการจัดการศึกษาด้านวิชาการนับเป็นงานที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง เพราะว่าการบริหารวิชาการนั้นเป็นการสร้างผู้เรียนให้มีคุณภาพ มีความรู้ มีจริยธรรม และมี คุณสมบัติตามที่ต้องการมีความสัมพันธ์กันให้ผู้เรียนได้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม สามารถนำความรู้ ทักษะ และเจตคติไปสร้างงาน แก้ปัญหา และใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยตนเองโดยทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาที่มีบทบาทที่แตกต่างจากการจัดการเรียนรู้แบบเดิม ส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นได้เรียนรู้ด้วยตนเองเป็นส่วนมาก การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นสร้างทักษะใหม่ ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพื่อก้าวสู่ความสำเร็จของงานทางด้านวิชาการอย่างแท้จริง


Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**