ผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 กับการนิเทศภายในสถานศึกษา

สุนารี ตรีวิเชียร, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


การเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกมีอิทธิพลต่อการบริหารจัดการศึกษาอย่างมาก ผู้บริหารสถานศึกษาเป็นกลไกและเป็นตัวแปรสำคัญในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพและมีอิทธิพลสูงสุดต่อคุณภาพของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นในการจัดการศึกษา ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาในยุคการศึกษา 4.0 ต้องมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลมีความคิดในการพัฒนาเชิงสร้างสรรค์ และที่สำคัญต้องมีความรู้และทักษะด้านเทคโนโลยีและสารสนเทศ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการศึกษาเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก บทบาทหน้าที่สำคัญของผู้บริหารในการนิเทศภายในสถานศึกษา ประกอบด้วยบทบาทที่หลากหลาย เช่น การส่งเสริมให้เกิดการจัดการนิเทศภายใน พัฒนาตนเองและพัฒนาครูในด้านการใช้เทคโนโลยีเพื่อการศึกษา มีการติดตามและประเมินผลให้คำชี้แนะแก่ครูเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข รวมถึงจัดให้มีการอบรมพัฒนาครูในด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพ และสร้างครูต้นแบบสาขาวิชาต่าง ๆ มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้น เพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาในสถานศึกษาและคุณภาพการศึกษาของชาติที่สูงขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**