การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูสายงานการสอนที่มีประสิทธิภาพ

อุลัยวรรณ เทนสุนา, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความนี้เพื่อศึกษาแนวคิดการสร้างการแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการครู ของครูสายงานการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อช่วยกระตุ้นทำให้เกิดแรงจูงใจ ให้เกิดความสำเร็จความก้าวหน้า ในการทำงาน และภาคภูมิใจในการทำงาน  ซึ่งจะทำให้บุคคลประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหรือประสบความสำเร็จในชีวิต การจะบรรลุถึงความสำเร็จตามเป้าหมายมากน้อยเพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับความร่วมมือร่วมใจของผู้ปฏิบัติงานในองค์การ แรงจูงใจจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญของพฤติกรรมของบุคคลเนื่องจากเป็นองค์ประกอบที่กระตุ้น ผลักดันชักจูงให้บุคคลทำพฤติกรรมหรือไม่ทำพฤติกรรมไปในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง แรงจูงใจจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติงานของครูสายงานการสอนที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้บริหารนำมาใช้เป็นแรงจูงใจให้ครูมีเป้าหมายนำไปสู่การปฏิบัติงานของครูสายงานการสอนที่มีประสิทธิภาพ  บทความนี้กล่าวถึงแนวทางของแรงจูงใจ ประเภทของแรงจูงใจ ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อแรงจูงใจ การจูงใจงานในองค์กรการศึกษา ทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และรวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนแนวคิดในการจูงใจในการปฏิบัติงาน ของครูสายงานการสอนที่มีประสิทธิภาพ

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**