การวิเคราะห์ SWOT การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

วีรภัทร อารีรอบ, วีระ วีระโสภณ

Abstract


การวิจัยในหัวข้อ การวิเคราะห์ SWOT การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาและเพื่อศึกษาจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคในการให้บริการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต โดยผู้วิจัยได้ศึกษาข้อมูลเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ทั้งที่เป็นหนังสือและสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือที่ใช้ดำเนินงานวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึกซึ่งการสัมภาษณ์จะถามคำถามลักษณะแบบเปิด ดำเนินการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล 12 คน ผลจากการวิจัย พบว่า จุดแข็งขององค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต คือ มีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน การคมนาคมและขนส่งมีทั้งทางบก ทางน้ำและอากาศ สาธารณูปโภค และงบประมาณที่จัดสรรสำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตเพื่อที่จะลงไปสู่การพัฒนาชุมชน เช่น ชีวิตความเป็นอยู่ สาธารณะสุข การศึกษา โครงสร้างพื้นฐาน สามารถนำไปใช้ได้อย่างรวดเร็วจุดอ่อน พบว่าการควบคุมมาตรฐานการให้บริการนั้นเป็นไปได้ยากและมีภาพลักษณ์การเอาเปรียบและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว มีโอกาสในการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและยังต้องการการเชื่อมโยงกับภูมิภาคและพัฒนาสู่นานาชาติ ความผันผวนทางเศรษฐกิจที่ถือว่าเป็นอุปสรรคนึงที่สำคัญและโรคระบาดโควิด 19 และนโยบายภาครัฐยังไม่ชัดเจนทำให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตขาดความต่อเนื่องในการบริหารงานต่อประชาชน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**