การประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ในสถานศึกษา

จีรารัตน์ ณ น่าน, กัญญ์รัชการย์ เลิศอมรศักดิ์

Abstract


บทความฉบับนี้ศึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ในสถานศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษาการประยุกต์ใช้แนวคิดและทฤษฎีการจัดการความรู้ในสถานศึกษา 2) เพื่อนำแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาตามแนวคิดกระบวนการจัดการความรู้ในสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจะต้องมีการกำหนดเป้าหมาย การแสวงหาความรู้ การจัดความรู้ให้อยู่ในระบบ แล้วนำมาประมวลผลอย่างถูกต้อง เพื่อให้มีการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ง่ายและสะดวก ซึ่งจะทำให้สถานศึกษาเกิดการเรียนรู้ร่วมกันของบุคลกรในสถานศึกษา และทำให้เป็นองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายในสถานศึกษา

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**