การจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

ชรินทร์ทิพย์ ธาดานิธิภิญโญ, ธดา สิทธิ์ธาดา

Abstract


บทความวิชาการนี้อธิบายถึงการจัดการความรู้สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพ ประกอบด้วยเนื้อหาสำคัญ ดังนี้ การจัดการความรู้ กระบวนการจัดการความรู้และองค์กรแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วย 1) การกำหนดความรู้หลักที่จำเป็นหรือสำคัญต่องานหรือกิจกรรมของกลุ่มหรือองค์กร 2) การเสาะหาความรู้ที่ต้องการ 3) การปรับปรุง ดัดแปลงหรือสร้างความรู้บางส่วนให้เหมาะต่อการใช้งาน 4) การประยุกต์ใช้ความรู้ในกิจการ 5) การนำประสบการณ์จากการทำงานและการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 6) การจดบันทึกและการปรับปรุงชุดความรู้ และการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่องค์กรเรียนรู้ในสถานศึกษา ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ พัฒนาบุคลากรให้มีกระบวนการทำงานโดยอาศัยการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้องค์กรมีความพร้อมในการเผชิญกับสภาวะการแข่งขันและการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ด้วยการตรวจสอบและการแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นภายในองค์กร เพื่อสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**