การประยุกต์ใช้ทฤษฎี POSDCoRB เพื่อส่งเสริมกระบวนการบริหารสถานศึกษา

วรินทร ชัยสัมพันธ์สกุล, นันทิยา น้อยจันทร์

Abstract


บทความวิชาการนี้เสนอรูปแบบการบริหารสถานศึกษาและทฤษฎีการบริหารแบบ POSTCoRB            ตลอดจนการประยุกต์ใช้ทฤษฎี POSDCoRB ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการการบริหารจัดการที่มีชื่อเสียงของ Luther H. Gulick และ Lyndall Urwick ในกลุ่มทฤษฎีดั่งเดิม โดยมีกระบวนการ 7 ขั้นตอน ซึ่งสามารถประยุกต์ใช้กับการบริหารสถานศึกษาที่แบ่งออกเป็นกลุ่มบริหาร 4 ฝ่าย ได้แก่ การบริหารงานวิชาการ การบริหารงบประมาณ การบริหารบุคคล และการบริหารทั่วไป ซึ่งการใช้ทฤษฎี POSDCoRB เข้ามาเป็นกระบวนการหนึ่งในการบริหารสถานศึกษาย่อมทำให้การดำเนินงานในสถานศึกษามีระบบที่ชัดเจน ทำให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ บุคลากรรู้หน้าที่และขอบข่ายงานของตน ส่งผลให้การบริหารสถานศึกษามีประสิทธิภาพมากขึ้น

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**