การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

มนันญา พลซา, วิภาดา ประสารทรัพย์

Abstract


การพัฒนารูปแบบองค์กรแห่งการเรียนรู้ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ส่งผลสถานศึกษา มีเป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรและการบริหารจัดการรูปแบบใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) เพราะมีความเชื่อมั่นว่าจะเป็นแนวทางที่นำไปสู่ความพร้อมในการพัฒนาและความอยู่รอดในระยะยาวขององค์กร หลักสำคัญ 5 ประการของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และบุคคลเรียนรู้ได้แก่ 1) การคิดเชิงระบบ (Systems Thinking)  2)  การเป็นบุคคลรอบรู้ (Personal Mastery)  3) การมีแบบแผนความคิด (Mental Models)  4) การมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน (Shared Vision)  5) การเรียนรู้ร่วมกันเป็นทีม (Team Learning) เป็นหัวใจสำคัญของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้มาปรับใช้กับบุคลากรในสถานศึกษา เพื่อการสนับสนุนให้ครูผู้สอนและบุคลากรได้รับการเรียนรู้และพัฒนาตนเองตามความถนัดอยู่เสมอ เพื่อพัฒนาให้สถานศึกษาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างสมบูรณ์

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**