การศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

พรเพ็ญ อ้นประวัติ, วีระ วีระโสภณ

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยใช้แบบสอบถามออนไลน์เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบลูกโซ่ สามารถเก็บข้อมูลได้ทั้งหมด 236 ชุด โดยมีข้อมูลทั่วไปดังนี้ เพศ พบว่า ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี มากที่สุด การศึกษาระดับปริญญาตรีมากที่สุด อาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท มากที่สุด ในส่วนของผลการวิเคราะห์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผู้ที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ตอบว่า เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตมาแล้วมากกว่า 4 ครั้ง มากที่สุด มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตกับครอบครัวมากที่สุด มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตช่วงวันหยุดงานหรือนักขัตฤกษ์มากที่สุด เหตุผลหลักในการเลือกเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต ความสวยงามของสถานที่ท่องเที่ยวมากที่สุด รู้จักเกาะภูเก็ตจาก Facebook มากที่สุด ค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งที่เดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต 10,000-20,000 บาท มากที่สุด มักจะเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตโดยสายการบินไทยแอร์เอเชียมากที่สุด ทะเลคือสิ่งที่นึกถึงมากที่สุดเมื่อเดินทางมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ต จะเดินทางกลับมาท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตอีก และจะแนะนำเกาะภูเก็ตให้คนที่รู้จักมาเที่ยว เพราะสถานที่ท่องเที่ยวสวยงาม มากที่สุด จากการศึกษาความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่มีต่อการท่องเที่ยวเกาะภูเก็ตหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน ดังนี้ อันดับแรก คือ ความพึงพอใจที่มีต่อสถานที่ท่องเที่ยว ภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (= 4.55) รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่มีต่อค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว (= 4.36) ความพึงพอใจที่มีต่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร (= 4.35) ความพึงพอใจที่มีต่ออาหารและเครื่องดื่ม (= 4.30) ความพึงพอใจที่มีต่อหน่วยงาน  (= 4.29) และอันดับสุดท้าย คือ ความพึงพอใจที่มีต่อสิ่งอำนวยความสะดวก (= 4.28) รวมทั้งข้อเสนอแนะอื่นๆ เช่น นักท่องเที่ยวชื่นชอบทะเล มากที่สุด รองลงมา ผู้ประกอบการมีการปรับราคาโรงแรม ที่พัก ค่าอาหารถูกลงคนไทยสามารถเที่ยวได้ และฝากให้มีการจัดระบบขนส่งภายในเกาะภูเก็ต รวมทั้งค่าโดยสารรถแท็กซี่จากสนามบินไปยังสถานที่ท่องเที่ยว

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**