การศึกษาการสร้างคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ และกระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในสนามบินนานาชาติดอนเมือง

นันท์วภัส ชัยเลิศวราภัทร์, สุทธินันทน์ พรหมสุวรรณ, ปภพ พุฒิมานรดีกุล

Abstract


งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิพลของคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ กระบวนการให้บริการ ที่มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในสนามบินนานาชาติดอนเมือง โดยการแจกแบบสอบถามที่สนามบินนานาชาติดอนเมือง จำนวน 150 คนและการสุ่มแบบออนไลน์จำนวน 150 คน รวมเป็นจำนวน 300 คน และวิธีทางสถิติ ประกอบด้วย การรายงานผลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ซึ่งได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน มาตรฐาน และการรายงานผลด้วยเชิงสถิติอนุมาน ซึ่งได้แก่ การวิเคราะห์สมมติฐานทั้งสามข้อ โดยมีการใช้สถิติการวิจัย ซึ่งได้แก่ สถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบถดถอยเชิงพหุ และสถิติทดสอบหาความสัมพันธ์แบบง่าย ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการ บุคลิกภาพ และกระบวนการให้บริการ มีผลต่อภาพลักษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต่ำในสนามบินนานาชาติดอนเมืองอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

Full Text:

Untitled

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


**ไม่สามารถแก้ไขบทความ Proceeding online ทุกกรณี**